Udvikling af formidlingssti DISCnordic

DiSC én af vejene til selvindsigt og udvikling af relationelle kompetencer

DiSC blev første gang beskrevet i Marstons bog ”Emotions of Normal People” fra 1928. Marston tog udgangspunkt i normale menneskers perception af sig selv. Denne perception beskrev han som bestående af to dimensioner; en reaktion på situationer eller begivenheder i individets omgivelser, og individets relation til andre. Ud fra disse to dimensioner (akser), beskriver Marston 4 forskellige måder at gribe situationen an på; Dominans (D), Indflydelse (i), Stabilitet (S), og Competence-søgende (C).

Typisk når der arbejdes med DiSC profiler som adfærdsværktøj i forbindelse med udviklingen af undervisere eller facilitatorer, så arbejdes der typisk ud fra 2 fokusområder.

 1. Skab selvindsigt. DiSC-profilen kan give konsulenten en indsigt i egne adfærdspræferencer, herunder hvilke styrker og udfordringer denne kan have ifm. med undervisningen, herunder etablering af relationer.
 2. Skab forståelse for andre. I dette tilfælde kursisten. Det vil sige at en DiSC profil, kan øge den enkeltes bevidsthed om de forskellige adfærdspræferencer kursisten har, og i den forbindelse hjælpe konsulenten til at forstå hvad der motiverer de forskellige kursister, hvad er god undervisning i forhold til de forskellige kursister, og hvordan der etableres relationer mellem konsulenten og kursisten.

Det vil sige, at hvis en konsulent formår at matche kursistens profil, er der større sandsynlighed for at konsulenten bliver i stand til at etablere en relation som er fordrende for samarbejde og læring, derved sikre det element af Illieris´s læringstrekant som omhandler samspilsdimension.

Et eksempel på det med at kursister er vidt forskellige, og har forskellige præferencer, er hvis vi kigger hvad de enkelte profiler synes er god undervisning.

En god undervisning er:

Kursister med en D-profil – Når konsulenten går direkte til kernen, giver svarene hurtigt og holder fokus på hvad den ny viden kan bruges til, og synliggør ”hvad får jeg ud af at bruge det?”

Kursister med en i-profil – Når konsulenten gør det hele lidt underholdende, lægger op til brainstorm i grupper, og er åben for nye ideer undervejs i formidlingen.

Kursister med en S-profil – Når konsulenten bygger videre på eksisterende viden og erfaring, sørger for at alle er med før der gås videre, og at der gives tid til dialog undervejs.

Kursister med C-profil – Når konsulenten holder planen, følger en logisk struktur i sin formidling, imødekommer spørgsmål, og er åben for kritik og efterspørgsel af detaljer undervejs.

Med udsigt til at langt de fleste undervisningssituationer indeholder et mix af alle 4 stile, stiller denne mangfoldighed kæmpe krav til den enkelte konsulents bevidsthed om hans egen formidlingsstil, og evne til at tilpasse og matche denne til forskellige profiler simultant.

Bevidsthed om egen formidlingsstil herunder styrker og begrænsninger

Ligesom kursisterne har forskellige profiler og derved præferencer, ligeså har konsulenten. Disse præferencer har kæmpe indvirkning på både deres måde at formidle på, samt deres måde at samarbejde og etablere relationer.

Karakteristikas for D, i, S og C formidlingsstile (stereotyper). 

Karakteristika for D

D-konsulenten har tendens til at:

 • lede og styre i læringsrummet
 • sikre hurtig fremdrift i undervisningen for at nå målet
 • blive utålmodig når kursisterne stiller lange spørgsmål og giver lange svar
 • blive offensiv på indevendinger fra kursister

Styrker i forhold til samarbejde og relationer

Kraftfulde, beslutsomme lærere der skubber kursisterne til at arbejde hurtigt mod ambitiøse mål. Værdsætter og anerkender selvstændige kursisters beslutsomhed og uafhængighed, og stimulerer disse.

Begrænsninger i forhold til samarbejde og relationer

Kan opfattes som værende for dominerende og egoistiske, og som presser kursister fremad på grænsen af det moralsk acceptable for at indfri et givent mål. På den måde kan konsulenten risikere at tabe en masse af de lidt ressourcesvage deltagernes.

Karakteristika for i

i-konsulenten har tendens til at:

 • gennemføre undervisningen med høj energi og entusiasme
 • afvige fra planen og dreje undervisningen hen hvor der er opstået et behov
 • blive engageret i nuet og derigennem miste fornemmelsen for tidsplanen
 • søge kursisternes accept og anerkendelse

Styrker i forhold til samarbejde og relationer

Optimistiske, ivrige lærere som er villige til at tage chancer gennem nye, farverige idéer.

Lyttende og inkluderende som kan ligge kimen til gode relationer og samarbejde.

Begrænsninger i forhold til samarbejde og relationer

Flygtige, uregelmæssige konsulenter der ikke ser et behov for konsistens og sammenhæng, hvilket kan skabe frustration hos de deltagere som har et stort behov for struktur. Kan til tider lade sig styre og reagere lidt for meget på egne følelser og behov, og derved tilsidesætte deltagernes.

Karakteristika for S

S-undervisere har tendens til at:

 • holde sig til kendt materiale og laver sjældent om på indholdet
 • bruge lang tid på forberedelse for at imødekomme forskellige undervisningsscenarier
 • sikre at alle er med og vil gerne gentage en ekstra gang
 • skabe trygge rammer for kursisterne

Styrker i forhold til samarbejde og relationer

Oprigtige, imødekommende konsulenter som gerne vil samarbejde med alle, for at sikre at alle får det optimale læringsmiljø.

Har stor fokus på at alle kan følge med i undervisningen, og er omhyggelig med at etablere en personlig relation med alle.

Begrænsninger i forhold til samarbejde og relationer

Passive, overdrevent tillidsfulde konsulenter, som kan komme til at lade deltagerne udnytte deres støttende tålmodige natur.

Kan opfattes som konfliktsky og svag, og derved miste respekten og autoriteten i læringsrummet.

Karakteristika for C

C-undervisere har tendens til at:

 • forberede sig ned til mindste detalje og har derfor brug for lang forberelsestid
 • sikre ekstra høj faglighed og vil gerne vise deres ekspertviden
 • holde fast i undervisningsplanerne og struktur
 • bruge lidt tid på small talk og har en klar adskillelse mellem alvor og sjov

Styrker i forhold til samarbejde og relationer

Samvittighedsfulde, disciplinerede konsulenter som skaber undervisning af høj faglig kvalitet gennem nøje planlægning og struktur.

Konsulenter med C-profil har en evne til at forholde sig objektive, selv i vanskelige dialoger.

Begrænsninger i forhold til samarbejde og relationer

Perfektionistiske, ufleksible konsulenter som giver det menneskelige aspekt i læringsrummet for lidt opmærksomhed.

Kan til tider have svært ved at anerkende og håndtere andres følelser.

Langt de fleste konsulenter indeholder et mix af alle 4 DiSC-stile, men man har altid en ”dominerende” stil, en så at sige primær adfærdspræference. Ved en bevidsthed om egen adfærd i undervisningssituationen, er der en større sandsynlighed for at de knap så befordrende adfærdstræk holdes i hævd, og man derfor kan agere mere hensigtsmæssigst, og på den måde sikre sig et mere rummeligt lærringsmiljø som favner alle.